Вимоги до статей для журналу

Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі “Методи та прилади контролю якості”

Рукописи статей, що подаються в редакцію журналу «Методи та прилади контролю якості», повинні відповідати  профілю журналу та належному науково-технічному рівню і не бути раніше опублікованими.

У редакцію надсилаються: 1) два примірники рукопису статті (включаючи ілюстрації і таблиці) українською (російською або англійською) мовою, надруковані на білому папері формату А4 (210´297 мм); 2) анотації українською, російською та англійською мовами з викладенням основного змісту статті; 3) рецензія на статтю; 4) електронний варіант статті, підготовлений на комп’ютері, у вигляді неархівованого або архівованого (ZIP, ARJ, RAR) файла – на дискеті 3,5”, CD або електронною поштою на адресу журналу zarichna@nung.edu.ua.

До друку приймаються наукові статті, в яких висвітлюються методи і засоби неруйнівного контролю, вимірювання фізико-хімічних параметрів речовин, витрати рідкої і газоподібної фаз, а також різних технологічних параметрів в нафтогазовій галузі і де повинні бути присутні такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному випадку та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор; 3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується дана стаття; 4)  формулювання цілей статті (постановка задачі); 5) висвітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

Рекомендований обсяг статті разом з ілюстраціями не повинен перевищувати 10с. Рукопис підписується автором (співавторами).

Статтю до друку рекомендує доктор технічних наук, професор (за фахом).

При підготовці статті необхідно враховувати такі вимоги:

1. Стаття набирається у редакторі Microsoft WORD 98–2000, ХР на аркуші формату 210´297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 25, праве – 10.

2. Основний текст набирається таким чином:

2.1. Стиль “обычный”, гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 12, абзацний відступ – 10 мм, міжстроковий інтервал – 1,5.

2.2. Порядок набору:

УДК (Times New Roman (Cyr)), кегль 12, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

Назва статті (Times New Roman (Cyr)), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Cyr)), кегль 12, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру).

Назва організації, її повна поштова адреса, номер телефона, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт).

2.3. Відбивки по тексту не використовуються.

3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0 (5.0). Стилі: Text – Times New Roman (Cyr); Function – Times New Roman (Cyr); Variable – Times New Roman (Cyr), italic; L.C.Greek – Symbol; Symbol–Symbol; Matrix/Vector – Times New Roman (Cyr); Number – Times New Roman (Cyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 7, Sub-Subscript/Superscript – 5, Symbol – 14, Sub-Symbol – 10.

Для наочності рекомендується формули відділяти відбивками зверху і знизу – 6 пт.

Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм.

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування тексту статті.

Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 12, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165 мм.

5. Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом. Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!! Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

Ілюстрації, перескановані з періодики, не приймаються!

Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 12, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру.

Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

6. Використані автором літературні джерела наводяться загальним списком у кінці статті в порядку посилань по тексту. Правил оформлення літературних джерел згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Іноземна література пишеться мовою оригіналу (в латинській транскрипції). Посилання на відповідні джерела літератури подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад, [4].

До списку літератури слід включати лише джерела, на які є посилання у статті. Посилатись можна тільки на опубліковані роботи.

Слід чітко дотримувати такого порядку оформлення бібліографічного описання та літературних джерел:

а) для книг:

1.Щерба А.А. Моделювання і аналіз електричних полів енергетичних об'єктів [Текст] / А.А. Щерба, М.М. Резнікова ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – К. : Наук. думка, 2008. – 247 с. – ISBN 978-966-667-290-5.

б) для журналів:

2.Савченко Б.М. Аміачна селітра. Технологічний процес мікрокапсулювання [Текст] / Б.М. Савченко, В.В. Пахаренко, С.С. Григоренко [та ін.] // Хім. пром-сть України. – 2006. – №6. –
С.19–20.

в) для авторефератів:

3.Кулинин Т.М. Підвищення герметичності різьбових з'єднань обсадних колон [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 „Буріння свердловин” / Кулинин Тарас Михайлович ; Івано-Франків. Нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19 с.

г) для патентних документів:

4.Пат.2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И. ; заявитель и патентнообладатель Воронеж. науч.–исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опуб. 20.08.02, Бюл. № 23 (ІІ ч.). – 3с.: ил.

д) для матеріалів конференцій і з’їздів:

5.Інформаційно-керуючі системи і комплекси ІКСК – 2008 [Текст] : матеріали Всеукр. наук.–техн. конф. студ., аспірантів і молодих вчених з міжнар. участю, [Миколаїв], 14–15 квіт. 2008р. – Миколаїв : ІАЕ НУК, 2008. – 221 с. – ISBN 978-966-400-075-5.

е) для стандартів:

6.Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці (ISO 7005 – 1 : 1992, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 7005 – 1 : 2005. – [Чинний від 2008 – 01 – 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – VII, 83 с.

Додатково до тексту статті додається файл з бібліографічним описом статті  (для електронного наукового фахового видання).

Елементи бібліографічного опису статті повинні мати порядкові номери згідно з переліком обов’язкових елементів:

Z <Службовий символ – роздільник даних про окремі статті>

Елементи бібліографічного опису українською мовою

10 <Мова тексту статті (укр., рос., англ.>

11 <1-й автор (прізвище та ініціали)>

12 <2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...>

13 <Назва статті>

14 <Кількість бібліографічних посилань>

15 <Реферат (анотація, резюме)>

16 <Ключові слова>

17 <Ім’я файлу з повним текстом статті>

Елементи бібліографічного опису російською мовою

21 <1-й автор (прізвище та ініціали)>

22 <2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...>

23 <Назва статті>

25 <Реферат (анотація, резюме)>

26 <Ключові слова>

Елементи бібліографічного опису англійською мовою

31 <1-й автор (прізвище та ініціали)>

32 <2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)...>

33 <Назва статті>

35 <Реферат (анотація, резюме)>

36 <Ключові слова>

Z <Службовий символ – роздільник даних про окремі статті>

Обовязковим є дотримання чинних ДСТУ на терміни і визначення, а також міжнародної системи СІ.

Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті.

Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанту.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb
blog comments powered by Disqus