Розділ 1

Методи і засоби неруйнівного контролю

1. ВИКОРИСТАННЯ ПРОФІЛОМЕТРІЇ ДДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ СТАЛІ З ПІТІНГАМИ І ПІТІНГОПОДІБНИМИ ДЕФЕКТАМИ

Б.П. Русин, А.Ю. Похмурський

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, м. Львів, МПС, 79601, тел. (8-322) 63-70-38, e-mail: andriy.pokhmurskyy@ipm.lviv.ua

Досліджені можливості застосування двох різних профілометричних методів для вивчення пітінгових корозійних пошкоджень на поверхні нержавіючої сталі. У безконтактному методі для отримання тривимірної цифрової моделі поверхні використовували оптичний 3D профілометр MikroCAD compact з програмним забезпеченням OdsCAD 4.0. Контактна профілометрія проводилась із застосуванням голкового 3D профілометра LV-50E фірми HOMMELWERKE.

Исследованы возможности применения двух разных профилографических методов для изучения питтинговых повреждений на поверхности нержавеющей стали. В бесконтактном методе для получения трехразмерной цифровой модели поверхности использовали оптический 3D профилометр MikroCAD compact с программным обеспечением OdsCAD 4.0. Контактная профилометрия проводилась с применением иглового профилометра LV-50E фирмы HOMMELWERKE. 

2.МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРИЧНОГО ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Б.М. Горкунов, І.В. Тюпа, О.А. Авраменко, В.В. Скопенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002,  тел. (8-057) 707-69-34, e-mail: gorkunov@kpi.kharkov.ua

Наведено розрахункову модель параметричного вихрострумового перетворювача, засновану на суперпозиції електромагнітного поля витків обмотки перетворювача та індукованого струму в циліндричному об'єкті. Отримані результати розрахунків та експериментальних досліджень підтверджують адекватність запропонованої моделі.

Приведена расчетная модель параметрического вихретокового преобразователя, основанная на суперпозиции электромагнитного поля витков обмотки преобразователя и индуктируемого тока в цилиндровом объекте. Получены результаты расчетов и экспериментальных исследований подтверждают адекватность предложенной модели.

3.ФАЗОВИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ ПІДЗЕМНИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ

А.В. Яворський, С.П. Ващишак, А.М. Карпаш

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15,
м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-0342) 50-47-08, е-mail: andryyus@yahoo.com

Проаналізовано застосування безконтактного амплітудного методу обстеження ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів, який широко використовується на практиці. При цьому показано, що даний амплітудний метод володіє суттєвими недоліками, які приводять до отримання недостовірних даних про стан ізоляційного покриття. Розкрито теоретичні основи і переваги фазового методу безконтактного обстеження ізоляційного покриття. Запропоновано технологічну схему проведення контролю фазовим методом.

Проведен анализ использования бесконтактного амплитудного метода исследования изоляционного покрытия подземных нефтегазопроводов, который широко используется на практике. При этом показано, что данный амплитудный метод владеет существенными недостатками, которые приводят к получению недостоверной информации о состоянии изоляционного покрытия. Раскрыто теоретические основы и преимущества фазового метода бесконтактного обследования изоляционного покрытия. Предложено технологическую схему проведения контроля фазовым методом.

4.МЕТОДИКА ОЦІНКИ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ В ТВЕРДОМУ ТІЛІ

В.Р. Скальський, Р.І. Сулим

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, м. Львів,
 тел. 8-067-905-52-79

Описано методику оцінки швидкості поширення пружних хвиль акустичної емісії, яка полягає у створенні алгоритму її розрахунку за результатами вимірювань на реальних об'єктах контролю. Запропоновано відповідну схему розташування первинних перетворювачів пружних хвиль акустичної емісії, а також проведено зіставлення отриманих експериментально значень швидкості зі значеннями, які дають аналітичні залежності теорії пружності.

Описана методика оценки скорости распространения упругих волн акустической эмиссии, которая заключается в создании алгоритма ее расчета за результатами измерений на реальных объектах контроля. Предложена соответствующая схема расположения первичных преобразователей упругих волн акустической эмиссии, а также проведено сопоставление полученных экспериментально значений скорости со значениями, которые дают аналитические зависимости

5.РОЗРОБЛЕННЯ АПАРАТУРИ ІЗ ВБУДОВАНИМ КИШЕНЬКОВИМ КОМП'ЮТЕРОМ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО СТАНУ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ.

С.М. Мухлинін

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги, 37, м.Київ, 01056, e-mail: 7up@online.ua

Описаний двочастотний прилад для надтрасової діагностики трубопроводу з вбудованим кишеньковим комп'ютером, який дозволяє здійснювати обробку вимірюваних сигналів і видавати результати обробки на монітор в зручному для оператора вигляді. В результаті створення апаратури був апробований метод визначення технічного стану ізоляційних покрить за допомогою приладу, що базується на портативному комп'ютері типу PocketPC.

Описан двухчастотный прибор для надтрасовой диагностики трубопровода со встроенным карманным компьютером, который позволяет осуществлять обработку измеренных сигналов и выдавать результаты обработки на монитор в удобном для оператора виде. В результате создания аппаратуры был апробирован метод определения технического состояния изоляционных покрытий с помощью прибора, который базируется на портативном компьютере типа PocketPC.

6. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИХРОСТРУМОВИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ АВТОГЕНЕРАТОРНОГО ТИПУ

В.М. Учанін

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, м. Львів,
тел. (8-0322) 75-08-69

Описані вихрострумові перетворювачі дефектоскопів Леотест ВД, які дозволяють контролювати вироби з шорсткою поверхнею, короткі тріщини довжиною 0,8 — 1,0 мм. Запропоновані технології вихрострумового контролю виробів з шорсткою поверхнею. Описані вдосконалені схеми побудови окремих блоків автогенераторного дефектоскопа, які підвищують вірогідність результатів дефектоскопії.

Описаны вихретоковый преобразователи дефектоскопов Леотест ВД, которые позволяют контролировать изделия с шершавой поверхностью, короткие трещины длиной 0,8 — 1,0 мм Предложены технологии вихретокового контроля изделий с шероховатой поверхностью. Описанные усовершенствованы схемы построения отдельных блоков автогенераторного дефектоскопа, которые повышают достоверность результатов дефектоскопии.

7.СПОСІБ СЕЛЕКТИВНОГО ЗБУДЖЕННЯ МОД УЛЬТРАЗВУКОВИХ КІЛЬЦЕВИХ ХВИЛЬ

І. З. Лютак, І. С. Кісіль

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-03422) 4-60-77

Представлено математичний опис і спосіб збудження окремої моди ультразвукової кільцевої спрямованої хвилі в стінці трубопроводу. Для виокремлення інформативної складової із групи мод запропонований підхід з використанням декількох ультразвукових первинних перетворювачів.

Представлено математическое описание и способ возбуждения отдельной моды ультразвуковой кольцевой направленной волны в стенке трубопровода. Для выделения информативной составляющей из группы мод предложен подход с использованием нескольких ультразвуковых первичных преобразователей.

8.ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ НА РЕМОНТНИХ ДІЛЯНКАХ

М. М. Семеген, З. П. Лютак

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (8-03422) 4-60-77

На основі законів акустопружності та теорії акустики запропонований підхід до визначення величини напружень в стінках трубопроводів. Визначена залежність між швидкістю поширення ультразвукової хвилі та величиною напружень в стінці трубопроводу. На основі отриманих залежностей та результатів, враховуючи визначені напруження в стінці трубопроводу, можна давати рекомендацію відносно проведення відновлюваних робіт на ремонтних ділянках, при цьому забезпечивши цілісність конструкції трубопроводу.

На основе законов акустопружности и теории акустики предложен подход к определению величины напряжений в стенках трубопроводов. Определена зависимость между скоростью распространения ультразвуковой волны и величиной напряжений в стенке трубопровода. На основе полученных зависимостей и результатов, учитывая определенные напряжения в стенке трубопровода, можно давать рекомендацию относительно проведения восстановительных работ на ремонтных участках, при этом обеспечив целостность конструкции трубопровода.

9.МОНІТОРИНГ ПОЛОЖЕННЯ ОСІ ТРУБОПРОВОДУ

Ю.Й. Стрілецький

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська 15,
м. Івано-Франківськ, 76019, тел. (803422) 4-60-77

Описано пристрій і методику визначення взаємного просторового положення осі трубопроводу. Представлена методика дозволяє проводити оперативні вимірювання положення осі підземного трубопроводу і представляти їх в тривимірних координатах.

Описано устройство и методику определения взаимного пространственного положения оси трубопровода. Представленная методика позволяет проводить оперативные измерения положения оси подземного трубопровода и представлять их в трёхмерных координатах.

10. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН И НКТ НА ОСНОВЕ МАГНИТОИМПУЛЬСНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

В.В Даниленко, В.Н. Даниленко,  А.П. Потапов

ОАО НПП «ВНИИГИС», ул. Горького, 1, г. Октябрьський, Башкортостан, Россия, 452620

Описані апаратура для проведення магнітоімпульсної дефектоскопії — товщинометрії МИД-К, технологія оцінки технічного стану обсадних колон і насосно-компресорних труб у свердловині за допомогою цієї апаратури. Приведений приклад і результати оцінки технічного стану експлуатаційної колони свердловини, в якій виявлені відповідні дефекти.

Описаны аппаратура для проведения магнитоимпульсной дефектоскопии — толщинометрии МИД-к, технология оценки технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб в скважине с помощью этой аппаратуры. Приведен пример и результаты оценки технического состояния эксплуатационной колонны скважины, в которой обнаружены соответствующие дефекты.

11.РАБОТА ФЕРРОЗОНДОВ В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

С.Н. Швец, В.В. Яковенко, В.В. Мирошников, Т.В. Победа

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, кв. Молодежный 20а, г. Луганск, 91034, тел. (0642) 41-71-20, e-mail: prilad@snu.edu.ua

Обґрунтована необхідність і можливість використання ферозондів для контролю під поверхневих дефектів у змінному магнітному полі. Показано, що для реєстрації підповерхневих дефектів на глибині 5 — 7 мм необхідно мати магніточутливий елемент з чутливістю 0,2 — 0,5 А/м.

Обоснована необходимость и возможность использования феррозондов для контроля под поверхностных дефектов в переменном магнитном поле. Показано, что для регистрации подповерхностных дефектов на глубине 5 — 7 мм необходимо иметь магниточувствительный элемент с чувствительностью 0,2 — 0,5 А/м.

12.МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ НАМАГНИЧИВАНИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ТОКОВОДОВ

Н.А. Жученко, А.И. Комиссаренко, О.В. Тарасенко

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, кв. Молодежный 20а, г. Луганск, 91034, тел. (0642) 41-22-54, e-mail: nzhuchenko@mail.ru

Для розрахунку поля, що створюється струмоводами над поверхнею, запропоновано нову методику, яка полягає у визначенні частотного спектру щільності струму над поверхнею, яка контролюється, що дає можливість визначити магнітне поле при різноманітних конфігураціях струмоводу. Основою математичної моделі зондуючого поля, що створюється прошарком струму над поверхнею деталі, яка контролюється, є інтегральне рівняння Фредгольма 2-го роду.

Для расчета поля, создаваемого тоководами над поверхностью, предложена новая методика, которая заключается в определении частотного спектра плотности тока над контролируемой поверхностью, что дает возможность определить магнитное поле при различных конфигурациях токовода. Основой математической модели зондирующего поля, созданного слоем тока над поверхностью контролируемой детали, является интегральное уравнение Фредгольма 2-го рода.

13. Энергетические аспекты при толщинометрии электромагнитно-акустическим способом

Г.М. Сучков, А.В. Десятниченко

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», ул. Фрунзе, 21, г. Харьков, 61002, тел. 8-098-59-500-58, e-mail: suchkov_gm@mail.ru

Досліджено електро-акустичний тракт електромагнітно-акустичного товщіноміра. Встановлено доцільність контролю товщини пакетними імпульсами із максимальною енергією.

Исследовано електро-акустичний тракт электромагнитно акустического товщиномиру. Установлена целесообразность контроля толщины пакетными импульсами с максимальной энергией.

Поділись :
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis
 • BobrDobr
 • Digg
 • Furl
 • YahooMyWeb
blog comments powered by Disqus